VĮ VEISIEJŲ MIŠKŲ URĖDIJA
www.veimu.ltVALSTYBĖS ĮMONĖ VEISIEJŲ MIŠKŲ URĖDIJA
www.gmu.lt
www.am.lt
Banner
MIŠKŲ SERTIFIKAVIMAS


2004 metais urėdijai suteiktas FSC® miškų tvarkymo sertifikatas, kuris galioja iki 2009 metų liepos 28 dienos. Besibaigiant sertifikato galiojimo laikui, 2009 metų gegužės 27-28 dienomis buvo atliktas FSC® miškų tvarkymo resertifikavimo auditas. Auditą atliko UAB „NEPCon LT“ atstovai.

Sertifikavimo tikslas – pasiekti, kad miškai būtų tvarkomi ir naudojami, vadovaujantis atsakingo miškų ūkio principų, tai yra nekenkiant miškų ekologinėms, socialinėms bei ekonominėms funkcijoms.

Įsipareigojimas vadovautis FSC® principais ir kriterijais išdėstyti miškų urėdo 2003-12-31 d. įsakyme Nr. 135.

Daugiau informacijos apie FSC® principus ir kriterijus galima rasti interneto tinklalapyje www.nepcon.org

Urėdija įsipareigojusi tvarkyti miškus pagal FSC® standartą didelį dėmesį kreipia į vietos žmonių, bendruomenių ar kitų žmonių grupių pastabas. Norėdami jas pareikšti visada galite skambinti telefonu (8 318) 56693 arba siųsti pastabas elektroniniu paštu info@veimu.lt. Visą jus dominančią informaciją apie saugomas teritorijas, saugomas vertybes jose, rekreacinius objektus ir kitus darbus galite gauti miškų urėdijoje, kiekvienoje mūsų girininkijoje, taip pat daug informacijos rasite mūsų interneto svetainėje www.veimu.lt Jeigu norite pareikšti nuomonę apie ypatingą vertę turinčius miškus prašome pildyti anketą ir ją siųsti mums elektoriniu paštu arba adresu: VĮ Veisiejų miškų urėdija, Lazdijų pl. 19, Kalvelių k., Veisiejų sen., Lazdijų r, LT-67333.

Anketą rasite čia.                     

Urėdijoje išskirtus ypatingos vertės miškus kontroliuoja atitinkamos organizacijos, jos atlieka stebėjimą ir vertinimą. Urėdija turi sudariusi „VĮ Veisiejų miškų urėdijos ypatingos vertės miškų (YVM) ir oficialiai saugomų teritorijų apsaugai skirtų plotų stebėsenai gerinti priemonių planą“, kuriuo stengiamasi nepakenkti ir išsaugoti ypatingos vertės miškus ir jose esančias saugomas vertybes. VĮ Veisiejų miškų urėdija, siekdama įgyvendinti FSC® audito reikalavimą – vykdyti miškų urėdijos veiklos monitoringą, paruošė apklausos anketą, kurios pagalba siekia išsiaiškinti gyventojų, bendruomenių ar kitų suinteresuotų žmonių grupių nuomonę apie miškų būklę bei urėdijos veiklos vertinimą.

Anketą rasite čia. Prašome ją užpildyti.

Monitoringo tikslas – sistemingai stebėti, vertinti ir analizuoti miškų urėdijos veiklos įtaką ją supančiai aplinkai bei tos aplinkos kitimui. Monitoringas, atsižvelgiant į miškų ūkio apimtis ir intensyvumą, turi įvertinti miškų būklę, produkcijos kiekį, medienos prekybą, miško ūkio veiklą bei jos poveikį aplinkai ir visuomenei. Miškų urėdijos aplinka derėtų laikyti visus miškų urėdijos administruojamoje teritorijoje esančius objektus bei šioje teritorijoje vykstančius įvairius procesus. 
Miško ūkis turi apimti mokslinius tyrimus bei duomenų rinkimą, siekiant gauti informaciją, apie šiuos indikatorius:

  1. visų gaunamų miško produktų kiekį,
  2. medienos prieaugį, miško atsiželdinimą ir pan.,
  3. floros, faunos būklę, bei jos pokyčius,
  4. kirtimų ir kitų miško darbų poveikį aplinkai ir visuomenei,
  5. miško ūkio kaštus, produktyvumą ir rentabilumą.


VĮ Veisiejų miškų urėdijos retųjų augalų, gyvūnų ir grybų rūšių įrašytų į Lietuvos raudonąją knygą bei ekosistemų miške kaupimo žurnalas (PDF)

VYKDYTOJŲ, PATEIKIANČIŲ RINKAI MEDIENĄ IR MEDIENOS PRODUKTUS, VEIKLOS SERTIFIKAVIMAS (PDF)

SUINTERESUOTŲJŲ VĮ VEISIEJŲ MIŠKŲ URĖDIJOS VEIKLA SĄRAŠAS (PDF)

NACIONALINIŲ SAUGOMŲ TERITORIJŲ IR „NATŪRA – 2000“ TINKLO TERITORIJŲ PASKIRSTYMAS VĮ VEISIEJU MIŠKŲ URĖDIJOJE (VALSTYBINĖS REIKŠMĖS MIŠKUOSE)

EB SVARBOS PAUKŠČIŲ RŪŠIES – KURTINIO (Tetrao urogallus) PERINČIOS POPULIACIJOS MONITORINGAS PERTAKO BIOSFEROS POLIGONE (LTLAZB003)

KALNINĖS ARNIKOS AUGIMVIEČIŲ BŪKLĖS ĮVERTINIMAS VĮ VEISIEJŲ MIŠKŲ URĖDIJOJE IR JŲ TVARKYMO PRIEMONIŲ PLANO PARENGIMAS

VĮ VEISIEJŲ MIŠKŲ URĖDIJOS YPATINGOS VERTĖS MIŠKŲ (YVM) IR OFICIALIAI SAUGOMŲ TERITORIJŲ APSAUGAI SKIRTŲ PLOTŲ STEBĖSENAI GERINTI PRIEMONIŲ PLANAS

Medienos ruošos, visuomeninių ir darbo santykių bei sąlygų stebėsenos pokyčių palyginimas ir įvertinimas VĮ Veisiejų  miškų urėdijoje per  laikotarpį 2014 07 01 – 2017 03 31 (PDF)

Prekybos medieniniais produktais stebėsenos santrauka (PDF)

Veiklos stebėsena miško medelyno produkcijos miško sodmenų realizacijos analizė (PDF)

Priešgaisrinės apsaugos stebėsenos santrauka (PDF)

Miško sanitarinės apsaugos priemonių vykdymo santrauka (PDF)

Miško sėklų ruošos stebėsenos santrauka (PDF)

Želdinių atkūrimo ir įveisimo bei miško apsaugos stebėsena (PDF)

VĮ Veisiejų miškų urėdijos natūraliai sukcesijai paliekamų miško sklypų plotų sąrašas (PDF)

Ąžuolynų didinimo programos stebėsena (PDF)

Miškotvarkos stebėsenos santrauka (PDF)

Apvaliosios medienos pardavimų apimtys ir sąnaudų stebėsena (PDF)

Invazinių augalų paplitimo apribojimo ir visiško išnaikinimo apimčių 2017 metais vykdymo priemonių planas (PDF)Versija spausdinimui
Informacija atnaujinta:2017-06-13